Serwis Urzędu dostępny dla osób niepełnosprawnych


Serwis Urzędu dostępny dla osób niepełnosprawnych

Akt Prawny

Zgodnie z "Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012 r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności, minimalnych wymagań dla rejestrów publicznych i wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz minimalnych wymagań dla systemów teleinformatycznych. Na podstawie art. 18 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. Nr 64, poz. 565, z późn. zm.2)".

KAŻDY serwis instytucji publicznej musi być dostosowany do wymagań wyżej wymienionego rozporządzenia do dnia 31.05.2015 r.!

Czy strona internetowa Twojego Urzędu spełnia następujące wytyczne?

  • Zasada 1 – Postrzeganie (np. Wytyczna 1.1. Alternatywa w postaci tekstu: powiększony druk, mowa syntetyczna);
  • Zasada 2 – Funkcjonalność (np. Wytyczna 2.1 Dostępność z klawiatury: zapewnienie dostępność funkcjonalności za pomocą klawiatury);
  • Zasada 3 – Zrozumiałość (np. Wytyczna 3.2 Przewidywalność: Strony internetowe powinny otwierać się i działać w przewidywalny sposób);
  • Zasada 4 – Kompatybilność (np. Wytyczna 4.1 Kompatybilność: Zmaksymalizowanie kompatybilności z obecnymi oraz przyszłymi programami użytkowników, w tym z technologiami wspomagającymi).

Jeśli nie, to skontaktuj się z nami, a pomożemy Ci i stworzć nową stronę Urzędu zgodną z obowiązującymi wymogami WCAG 2.0!